Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti ALPINE PRO STORES s. r. o., so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36 325 716, DIČ: 2020113326 IČ DPH: SK2020113326, zapísanou v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 74230/B (ďalej len „Správca”) a spoločnosti ALPINE PRO, a.s., IČ: 49970321, DIČ: CZ49970321, so sídlom Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, zapísanou v obchodnom registri vedeným u Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 10224, aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávali tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • bydlisko
 • dátum narodenia (nepovinné)
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • pohlavie
 • športové zameranie (nepovinné)

(Ďalej len „Osobné údaje”).

Vyššie uvedené Osobné údaje je nutné spracovať s cieľom:

 • prijatia rezervácie tovaru,
 • plnenia objednávky, zmluvy,
 • založenia vernostného účtu (registrácia ALPINE programu) pre zákazníka,
 • podpory marketingu a propagácie,
 • poskytnutia zliav,
 • spotrebiteľskej súťaže a ankety,
 • zasielania obchodných a marketingových oznámení,
 • na personalizáciu obsahu a reklám,
 • poskytovania funkcií sociálnych médií,
 • analýzy našej návštevnosti,
 • vernostného programu,
 • vedenia štatistiky zákazníkov,
 • zasielania vernostných voucherov,
 • vybavovania reklamácií,
 • zasielania narodeninových voucherov.

Tieto údaje budú Správcom spracované v priebehu 3 (troch) rokov od udelenia súhlasu. Ak však v tejto dobe vznikne nákup v predajni, objednávka v e-shope, založenie vernostného účtu, rezervácia tovaru a/alebo registrácia k obchodnému a marketingovému oznámeniu bude doba predĺžená o ďalšie tri roky.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to napríklad v profile svojho vernostného účtu (ALPINE PROgramu), zaslaním emailu na adresu: gdpr@alpinepro.cz alebo listu na sídlo spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané zamestnancami Správcu, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • poskytovateľ softvéru,
 • subjekty pripravujúce, zaisťujúce a poskytujúce marketing,
 • prepravcovia tovaru,
 • správca e-shopu,
 • externí dodávatelia, ktorí vykonávajú skladovacie služby a prepravu tovaru,
 • daňový poradcovia, audítori, advokáti, spracovatelia účtovníctva
 • ALPINE PRO STORES, s.r.o., IČO: 25762478
 • ALPINE PRO Holding, a.s., IČ: 06627137
 • ALPINE PRO STORES s.r.o., IČ: 36 325 716 (Slovensko)
 • prípadne ďalšie spoločnosti v rámci holdingu ALPINE PRO
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Udelením súhlasu vyhlasujem, že som si vedomý/á a bol/a som poučená Správcom o svojich právach týkajúcich sa Osobných údajov:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať informáciu, aké osobné údaje sa spracovávajú,
 • požadovať od nás vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Súhlasím, aby Správca použil hore uvedené Osobné údaje s cieľom šírenia marketingových a obchodných oznámení, ktoré sa týkajú činnosti Správcu. Zároveň sa zaväzujem v prípade zmeny hore uvedených Osobných údajov k nahláseniu tejto zmeny Správcovi. V prípade, že sa podpísaný/-á dozvie o porušení Osobných údajov, oznámi toto porušenie bez zbytočného odkladu Správcovi.

Subjekt údajov vyhlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov*, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcovi poskytované dobrovoľne. Subjekt údajov vyššie uvedenému rozumie, súhlasí a schvaľuje udelenie súhlasu.

*Poučenie Subjektu údajov

Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie”), informuje, že:

 • Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok.
 • Dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu údajov je záujem Subjektu údajov o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.
 • Správca nemenoval poverenca na ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu na plnenie povinností v zmysle Nariadenia.
 • Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny okrem spoločností v rámci holdingu ALPINE PRO na Slovensku a v Poľsku, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.
Späť na výpis článkov