Obchodné podmienky

na nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na internetovej adrese www.alpinepro.sk

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“), uzatvorenej medzi spoločnosťou ALPINE PRO STORES s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36 325 716, DIČ: 2020113326, IČ DPH: SK2020113326, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 74230/B, telefónne číslo +421 220 570 566, e-mail eshop@alpinepro.sk (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“), prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod predávajúceho je prevádzkovaný na internetovej adrese www.alpinepro.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

2. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi, a to najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všetky v platnom a účinnom znení.

3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Predávajúcim je ALPINE PRO STORES s.r.o.

4. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v individuálnej kúpnej zmluve. Odlišné dohody v individuálnej kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Zmena obchodných podmienok sa stáva platnou okamihom jej zverejnenia na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Spotrebiteľ je oprávnený túto zmenu všeobecných obchodných podmienok odmietnuť a zmluvu z tohto dôvodu vypovedať s výpovednou lehotou jedného mesiaca.

6. Dozor nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/58272 170.

II. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru vrátane DPH. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti, kým sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru, a to v súlade s cenami uvedenými v čl. V týchto obchodných podmienok. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia pre doručovanie v rámci územia Slovenskej republiky.

3. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí informatívnym e-mailom, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

4. V prípade objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne a pravdivé.

5. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu dohodnutý tovar a previesť naňho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúcemu záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať.

6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od obsahu kúpnej zmluvy (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, elektronicky či telefonicky).

7. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne zoznámil. Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii na webovom rozhraní obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

8. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

9. Kúpna zmluva bude uložená u predávajúceho s tým, že kupujúcemu nebude umožnené do nej nazerať.

10. Po uzavretí kúpnej zmluvy nemožno dodatočne meniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke.

III. RADENIE PRODUKTOV

1. Produkty pre vás radíme s ohľadom na aktuálnu sezónu, skladovú zásobu, novonaskladnený tovar a akciové ponuky pre členov aj nečlenov vernostného programu. Produkty prezentované v jednotlivých sekciách na hlavnej stránke (napr. sekcie Najpredávanejšie, Zľavy, Bestseller, Novinka/Práve sme naskladnili a iné) zohľadňujú úspešnosť podľa predaja a početnosti zobrazenia návštevníkom za určité obdobie. Štítok označený Nové/Novinka je zobrazený pri produktoch naskladnených pred maximálne 90 dňami.

IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena je pre všetkých zákazníkov rovnaká a môže sa líšiť len pre registrovaných zákazníkov a členov vernostného programu. Pri produkte je uvedená aj najnižšia cena produktu za posledných 30 dní. Údaj o najnižšej cene nezohľadňuje časovo obmedzené a špeciálne ponuky určené pre vernostných a registrovaných zákazníkov. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené na webovom rozhraní obchodu ako konečné, a to vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu tovaru.

2. Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny bude zodpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného na webovom rozhraní obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3. Spôsob úhrady kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním tovaru bude dohodnutý v kúpnej zmluve, a to v nadväznosti na voľbu kupujúceho uskutočnenú v objednávke, keď kupujúci má možnosť voľby z nasledujúcich variantov platby:

a) v hotovosti na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu na mieste určenom kupujúcim v objednávke, okrem osobného odberu,

b) bezhotovostne bankovým prevodom na účet predávajúceho č. ú.: 5117966207/0900, IBAN: SK9609000000005117966207, SWIFT: GIBASKBX, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“).

4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5. Pri objednaní tovaru z e-shopu ALPINE PRO si môžete vybrať z niekoľkých druhov dopravy. Cena každého druhu dopravy je uvedená v tabuľke nižšie a tiež na www.alpinepro.sk/doprava-a-platba.*

Vami objednaný tovar je zasielaný prostredníctvom prepravnej služby na adresu uvedenú kupujúcim v objednávkovom formulári. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť v prípade nutnosti prepravnú službu pri zachovaní všetkých ostatných podmienok.

Spôsoby platby:

V hotovosti:
Dobierkou pri prevzatí tovaru od dopravcu. Cena dobierky je 1,49 €.

Bezhotovostne:
Platba prevodom na účet predávajúceho č. u. SK9609000000005117966207 vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“).
Platba kartou – VISA/ Mastercard.

Lehota dodania:
Pri platbe vopred odosielame tovar najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní platby na účet predávajúceho. Pri platbe na dobierku a platobnou kartou expedujeme tovar do druhého pracovného dňa.

* Vyhradzujeme si právo zmeniť podmienky dopravy .

6. Pri platbe podľa písm. b) odseku 3. bude predávajúcim zaslaný na elektronickú adresu kupujúceho e-mail s číslom účtu a variabilným symbolom. Kupujúci je v takom prípade povinný pri úhrade bezhotovostným prevodom uviesť variabilný symbol platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho, tovar bude v tomto prípade expedovaný až po pripísaní príslušnej sumy na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný cenu v prípade bezhotovostného prevodu zaplatiť najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy (odoslanie objednávky). V prípade, že nebude v tom čase kúpna cena uhradená, zaniká kúpna zmluva nasledujúci deň po uplynutí tejto lehoty.

7. Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení celkovej kúpnej ceny a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

8. Pri akcii X + 1 (1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, …) zadarmo sa odčíta vždy hodnota najlacnejšej položky z objednávky rovným dielom od všetkých položiek.

9. V prípade akcie darček zadarmo sa odpočíta hodnota darčeka rovným dielom od všetkých položiek v objednávke.

10. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciami (napr. zľavu 20 % nemožno uplatniť na produkty v ALPINE PROgrame výhodné ceny).

11. Akcie nie je možné uplatniť na bundy GERS/A.

V. SPÔSOB DOPRAVY A DODACIE PODMIENKY

1. Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu prostredníctvom niektorého z nasledujúcich prepravcov, Slovenskej pošty, PPL, GLS alebo DPD, ktorého si kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky, a to na adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke. Všetci uvedení prepravcovia umožňujú platbu pri prevzatí tovaru (na dobierku). Zoznam prepravcov nájdete aj na www.alpinepro.sk/doprava-a-platba.

2. Predávajúci je povinný dodať zákazníkovi zakúpený tovar najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na predĺžení lehoty dodania. Dodanie tovaru sa realizuje iba v pracovné dni, a to v termínoch podľa kúpnej zmluvy (ďalej len „dodacia lehota“). V prípade platby kúpnej ceny za tovar bankovým prevodom a platobnou kartou na účet predávajúceho začne táto dodacia lehota plynúť až potom, čo bude príslušná suma pripísaná na bankový účet predávajúceho. Pokiaľ by vo výnimočných prípadoch došlo k oneskoreniu zásielky (v období výpredajov a zľavových akcií), môže byť expedícia oneskorená. V tomto prípade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

3. Pri rezervácii tovaru dochádza k rezervácii priamo v zvolenej predajni. Po overení skladovej dostupnosti informuje kupujúceho o pripravenosti priamo daná predajňa. Rezervačný čas je 2 dni od potvrdenia rezervácie príslušnou predajňou, potom bude tovar uvoľnený do voľného predaja. Cena produktov nemusí byť v jednotlivých predajniach zhodná s cenou v e-shope.

4. „Osobný odber“ – len čo bude objednávka doručená na vami zvolenú značkovú predajňu, dostanete e-mail s číslom objednávky a kód na vyzdvihnutie. Zásielka vám bude vydaná po predložení týchto informácií. Objednávky „Osobný odber“ je možné platiť iba online kartou alebo bankovým prevodom. Tento spôsob objednávok nie je možné platiť v hotovosti. Objednávka bude v predajni uložená počas 5 dní.
Maximálny počet kusov tovaru v objednávke je 10 ks v maximálnej hodnote 15000 €.

5. Tovar dodávaný prostredníctvom prepravcu je vždy predávajúcim zabalený do ochranných obalov spôsobom obvyklým, tak aby sa predišlo poškodeniu tovaru.

6. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, alebo v prípade neposkytnutia dostatočnej súčinnosti kupujúcim na uskutočnenie odovzdania tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať náhradu dôvodne vynaložených nákladov spojených s takýmto opakovaným doručovaním, a to najmä poplatok za uskladnenie podľa platných právnych predpisov a náklady za opakované doručovanie, resp. dodanie iným spôsobom doručenia. Tieto dodatočné náklady spojené s doručovaním podľa vety predchádzajúcej uhradí kupujúci predávajúcemu v termíne uvedenom v liste alebo e-maile, ktorý zašle predávajúci kupujúcemu.

7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek chýb túto skutočnosť uviesť do dodacieho listu. V prípade zistenia dôvodného porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. V tomto prípade nie je predávajúci oprávnený požadovať náhradu nákladov podľa ods. 4 tohto článku kupujúcim. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

8. Predávajúci zaisťuje dopravu zakúpeného tovaru iba v rámci Slovenskej republiky. V prípade, že má byť tovar doručený mimo územia Slovenskej republiky, zaistí si dopravu sám kupujúci, prípadne je možná dohoda s predávajúcim.

9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

 

VI. NÁKLADY NA PREPRAVU TOVARU

1. Tovar je doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Cena za dodanie tovaru prostredníctvom niektorého z prepravcov podľa čl. V týchto obchodných podmienok, ktorú je kupujúci povinný uhradiť súčasne s kúpnou cenou tovaru, je v prípade prepravy v rámci Slovenskej republiky.

Druh a cena dopravy.

VII. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na spotrebiteľa zaplatením celej kúpnej ceny vrátane ceny za dopravu a odovzdaním tovaru.

VIII. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A JEJ ZRUŠENIE

1. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do 30 dní od vytvorenia objednávky. V prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 30 dní od vytvorenia objednávky je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu tovar v stanovenej lehote. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade vyjadrenia svojho jednoznačného stanoviska v písomnej forme, pomocou telefónu alebo zaslaním e-mailu na adresu eshop@alpinepro.sk. Spotrebiteľ je oprávnený použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. V takom prípade spotrebiteľ znáša iba svoje náklady spojené s prejavom príslušnej vôle a s dopravou tovaru spojenou s jeho vrátením predávajúcemu. Náklady za fakturovanú dopravu budú uhradené, pokiaľ je právo odstúpiť od zmluvy uplatnené v zákonnej lehote (14 dní) a boli vrátené všetky príslušné produkty. Po uplynutí zákonnej lehoty (14 dní) vám bude vrátená iba suma zaplatená za daný tovar. Vrátenie peňazí bude vykonané bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar spoločne s formulárom na vrátenie a reklamáciu (formulár nájdete v e-maile potvrdzujúcom objednávku a na (na stiahnutie tu) zašle kupujúci na adresu ALPINE PRO STORES s.r.o., ktorá je:

 

Reklamačné oddelenie ALPINE PRO STORES s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava

 

Vrátenie v predajni ALPINE PRO:

Zakúpený produkt môžete vrátiť v ktorejkoľvek značkovej predajni ALPINE PRO v Slovenskej republike, zoznam nájdete na www.alpinepro.sk/predajne. V tomto prípade musíte v predajni predložiť spolu s produktom aj faktúru, ktorá bola priložená k potvrdeniu o objednávke, číslo bankového účtu, e-mail a telefónne číslo. Faktúru musíte predložiť v tlačenej verzii.

Peniaze budú vrátené do 14 dní od prijatia spoločnosťou ALPINE PRO STORES s.r.o., a to v prípade, že tovar je kompletný, nepoškodený, v pôvodnej škatuli a s visačkami.

2. Spotrebiteľ znáša náklady za vrátenie tovaru predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie tohto odstúpenia od zmluvy elektronicky e-mailom, a to na e-mailovú adresu udanú kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedoručenie potvrdenia o odstúpení od zmluvy pri chybnom uvedení e-mailovej adresy kupujúceho.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ bude vrátený tovar nekompletný, poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutý. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru vrátiť kupujúcemu finančné prostriedky prevodom na bankový účet, a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako kupujúci predávajúcemu tovar odovzdá.

5. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s odkladacou podmienkou tak, že darovacia zmluva nadobúda účinnosť až uplynutím 20 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

6. V prípade, že kupujúcim objednaný tovar nebude možné dodať a plnenie predávajúceho sa tak stane nemožným vinou tretej osoby či nedostupnosťou takéhoto tovaru spôsobenou nie priamo predávajúcim, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť. V prípade čiastkového nemožného plnenia môže predávajúci odstúpiť od zmluvy iba v rozsahu tohto nemožného plnenia. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.

7. Okrem prípadov stanovených zákonom je spoločnosť ALPINE PRO oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohto bodu je možné do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a spoločnosťou ALPINE PRO. Kupujúci bude o odstúpení od zmluvy informovaný pomocou bežne dostupných prostriedkov (e-mail, telefón) a objednávka bude stornovaná. V prípade, že kupujúci objednávku aspoň z časti zaplatil, bude mu táto suma prevedená späť na bankový účet.

8. Poukázanie zľavových kupónov je jednostranným právnym konaním predávajúceho. Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy týkajúcej sa tovaru, na ktorého úhradu použil úplne alebo sčasti zľavový kupón, nemá nárok na preplatenie zľavových kupónov v peniazoch ani na iné náhrady. Kupujúci má právo vždy iba na vrátenie skutočne zaplatenej kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

9. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov formou zmierneho konania

V prípade, že došlo/dôjde k sporu medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý si strany medzi sebou neurovnajú priamo, má možnosť sa kupujúci obrátiť na vecne príslušný subjekt mimosúdneho riešenia sporov pre zakúpený výrobok. V Slovenskej republike je touto inštitúciou Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – www.coi.sk.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

1. Dodaný tovar bude mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, stanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.

2. Ak sú chyby tovaru zistené do 12 mesiacov od okamihu, keď ho dostanete, považuje sa za nesúlad, ktorý existoval v okamihu dodania tovaru, pokiaľ nie je preukázaný opak.

3. Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za akosť v trvaní 24 mesiacov (ďalej len „záručná lehota“). Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie veci (exspirácia), záručná lehota sa skončí uplynutím lehoty na použitie. Záručná lehota sa predlžuje o čas, počas ktorého bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru v záručnej lehote za nový začína plynúť nová záručná lehota. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním.

Ak nie je stanovené inak, môžete chybný tovar reklamovať pre chyby, ktoré vzniknú do 24 mesiacov od prevzatia. To neplatí pre:

- chybu pri veci predávanej so zľavou, ak ide o chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

- bežné opotrebenie,

- chybu zodpovedajúcu miere bežného používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala v okamihu, keď ste tovar prevzali,

- prípady vylúčené vzhľadom na povahu tovaru,

- pokiaľ je na tovare uvedený dátum spotreby, je záručná lehota skrátená a končí sa k dátumu uvedenému na obale,

- pokiaľ spolu so svojou objednávkou dostanete akékoľvek darčeky, nemôžete reklamovať ich chyby.

4. Nároky kupujúceho z chýb tovaru (vrátane vybavenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Práva z chybného plnenia sa uplatňujú u predávajúceho na adrese uvedenej v odseku 5. tohto článku alebo na e-mailovej adrese eshop@alpinepro.sk.

5. Reklamovaný tovar spoločne s formulárom na vrátenie a reklamáciu (formulár nájdete v e-maile potvrdzujúcom objednávku a na (na stiahnutie tu) zašle kupujúci na adresu ALPINE PRO STORES s.r.o., ktorá je:

Reklamačné oddelenie ALPINE PRO STORES s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava

 

Uplatnenie reklamácie v predajni ALPINE PRO:

Chybný produkt môžete reklamovať aj v ktorejkoľvek značkovej predajni ALPINE PRO www.alpinepro.sk/predajne v Slovenskej republike spoločne s formulárom na vrátenie a reklamáciu (formulár nájdete v e-maile potvrdzujúcom objednávku a tiež na (na stiahnutie tu).

6. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci prijal od kupujúceho reklamovaný tovar, aby mohol byť posúdený, s prejavom vôle kupujúceho smerujúcej k reklamácii tovaru.

7. Kupujúci je povinný prispôsobiť tovar preprave, ktorú pri reklamácii zvolil, teda najmä opatriť tovar ochranným obalom tak, aby nedošlo pri preprave k poškodeniu. Tovar je potrebné dodať kompletný tak, aby bolo možné uplatnenú chybu posúdiť. Kúpa tovaru musí byť vždy v rámci uplatnenia reklamácie preukázaná. K reklamovanému tovaru sa odporúča pribaliť všetku písomnú dokumentáciu a príslušenstvo, záručný list a doklad o zaplatení.

8. Následne bude reklamácia posúdená, bude rozhodnuté o jej dôvodnosti a bude vyhotovený reklamačný protokol, ktorý bude obsahovať opis poruchy, dátum reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie, a to vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pokiaľ bude reklamácia zamietnutá pre nedôvodnosť, bude v reklamačnom protokole uvedená táto skutočnosť.

9. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní a plynie odo dňa uplatnenia reklamácie v zmysle ods. 5 tohto článku. Ak nebude reklamácia v lehote 30 dní vybavená, má spotrebiteľ právo podľa ust. § 2106 zákona č. 89/2012 Zb. na odstúpenie od zmluvy, zľavu, odstránenie chyby a dodanie nového tovaru.

10. Tovar bude v lehote na vybavenie reklamácie zaslaný na adresu uvedenú zákazníkom, prípadne, ak nebude táto adresa uvedená, bude zaslaný na dodaciu adresu uvedenú pri objednávke tovaru. Pokiaľ si kupujúci neprevezme tovar na adrese uvedenej v reklamačnom protokole či na dodacej adrese, má predávajúci nárok na náklady zodpovedajúce opakovanému dodaniu tovaru a/alebo poplatok za uskladnenie stanovený podľa platných predpisov.

11. Kupujúci má v závislosti od povahy chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

1) Ak ide o odstrániteľnú chybu, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybné súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2) Ak ide o neodstrániteľnú chybu brániacu riadnemu používaniu tovaru, spotrebiteľ ma právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Tie isté práva spotrebiteľovi náležia, ak ide síce o chyby odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne používať. Za opätovné vyskytnutie sa chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu používaniu, ktorá bola v záručnej lehote už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znova. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu použitiu.

3) Ak ide o iné chyby neodstrániteľné a nepožaduje spotrebiteľ výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykonáva kupujúci.

12. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb.

Zhodou s kúpnou zmluvou podľa predchádzajúcej vety sa ďalej rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom opisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

13. Ak vec nemá vlastnosti ustanovené v § 2161, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti. Ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.

Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase alebo že by dohodnutie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

14. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

X. DARČEKOVÉ POUKAZY

V našom e-shope www.alpinepro.sk ponúkame elektronické darčekové poukazy v hodnotách 20 €, 50 € a 100 €.

1. Darčekové poukazy je možné v e-shope zakúpiť samostatne alebo s iným tovarom, ale vždy je nutné zaplatiť vopred formou platobnej karty. Po zaplatení vám darčekový poukaz doručíme e-mailom a môžete ho ihneď darovať alebo uplatniť. Za chybne uvedenú e-mailovú adresu, ktorá umožní poukaz doručiť na nesprávny e-mail, nenesie spoločnosť ALPINE PRO zodpovednosť.

2. Darčekové poukazy je možné uplatniť na nákup tovaru v hodnote rovnakej alebo vyššej než je celková hodnota uplatňovaného poukazu. Nižšia hodnota nákupu tovaru v kombinácii s darčekovou poukážkou nie je možná.

3. Darčekové poukazy je možné uplatniť v našom e-shope, stačí len vložiť unikátny kód z poukážky do poľa Využiť darčekový/zľavový poukaz, ktoré nájdete v prvom kroku košíka. Darčekový poukaz je tiež možné uplatniť na jednej zo značkových alebo franšízových predajní, poukaz overí obsluha predajne pomocou EAN kódu.

4. Poukaz nemožno uplatniť na úhradu poplatkov za dopravu, ostatných služieb ani na nákup iných darčekových poukazov.

5. Darčekový poukaz je možné použiť iba jednorazovo, tzn. na jeden nákup. Darčekový poukaz nemožno po zakúpení vrátiť ani vymeniť za peniaze.

6. Platnosť darčekového poukazu je 6 mesiacov, po uplynutí tejto lehoty sa poukaz stáva neplatným.

7. Falšovanie a zneužitie darčekového poukazu sa trestá podľa zákona.

8. Maximálny nákup elektronických darčekových poukážok v jednej objednávke je 5 ks.

XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto dokumentom vám poskytujeme informácie o vašich právach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov v skupine ALPINE PRO. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime právnymi predpismi, najmä nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov prebieha vždy iba v rozsahu danom konkrétnou službou alebo účelom spracovania.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Viac informácií nájdete na www.alpinepro.sk/spracovanie-osobnych-udajov.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. Tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webových stránkach predávajúceho v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky a toto právo je právom rozhodným. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Tieto obchodné podmienky umožňujú kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

3. Kupujúci súhlasí uzavretím kúpnej zmluvy so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom alebo službami a so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho a s ukladaním tzv. súborov cookies v svojom počítači. Oba súhlasy je možné odvolať oznámením zaslaným na adresu sídla predávajúceho či na e-mailovú adresu eshop@alpinepro.sk uvedenú aj v záhlaví týchto obchodných podmienok.

4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

5. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 zákona č. 89/2012 Zb.

6. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

7. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12. 4. 2023.

OBCHODNÉ PODMIENKY pre podnikajúce osoby

na nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na internetovej adrese www.alpinepro.sk

Hore uvedené obchodné podmienky pre spotrebiteľov platia aj pre osoby, ktoré pri uzatváraní zmluvy nevystupujú ako spotrebitelia, teda ktoré pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim, ktorým je ALPINE PRO STORES s.r.o., konajú v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (pozri. ustanovenie § 419 zákona č. 89/2012 Zb.), a to okrem čl. I. ods. 1, 2, 3 a 6, ďalej okrem celého čl. ods. 8, ktorý naďalej znie: Lehota na vybavenie reklamácie je 60 dní, a čl. VIII. ods. 2, ktorý naďalej znie: Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za akosť v trvaní 24 mesiacov (ďalej len „záručná lehota“). Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie veci (exspirácia), záručná lehota sa skončí uplynutím lehoty na použitie. Záručná lehota sa predlžuje o čas, počas ktorého bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru v záručnej lehoty za nový, začína plynúť nová záručná lehota. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a osobami, ktoré konajú v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb.