Ochrana osobných údajov

Chránime vaše údaje

Týmto dokumentom vám poskytujeme informácie o vašich právach súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov v skupine ALPINE PRO. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime právnymi predpismi, najmä nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov prebieha vždy iba v rozsahu danom konkrétnou službou alebo účelom spracovania.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Môžete si byť úplne istí, že s vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

V skupine ALPINE PRO platia prísne pravidlá stanovujúce, ktorý zamestnanec či útvar môže mať prístup k vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracovávať. Vaše osobné údaje zásadne neposkytujeme mimo skupiny ALPINE PRO, a to s výnimkou prípadov, keď máme váš súhlas. To nám nariaďuje alebo nás k tomu oprávňuje právny predpis alebo náš oprávnený záujem (napríklad v prípade dodávateľov alebo v prípade požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní a pod.).

Osobné údaje detí (teda osôb mladších ako 18 rokov) spracovávame, len ak za dieťa konal najprv jeho rodič alebo iný zástupca. Vysoké štandardy ochrany osobných údajov, ktoré platia v našej skupine na spracovanie osobných údajov, platia aj voči deťom v nezmenenom rozsahu. Tieto štandardy sú na spracovanie osobných údajov detí plne dostačujúce. Ako rodič alebo iný zástupca dieťaťa nesiete zodpovednosť za to, že poskytnutie údajov o dieťati nie je v rozpore s jeho záujmami a že dieťa o spracovaní osobných údajov nami, ako aj o jeho právach, zrozumiteľne informujete.

Odporúčame vám, aby ste si informácie pozorne prečítali. Urobili sme všetko pre to, aby boli čo najzrozumiteľnejšie. Ak by vám aj napriek tomu nebolo niečo jasné, radi vám ktorýkoľvek pojem alebo pasáž vysvetlíme.

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým vaše osobné údaje spracovávame, môžete na ochranu svojich práv podniknúť kroky uvedené nižšie.

Na ochranu súkromia a osobných údajov dohliada:

Úrad na ochranu osobných údajov

adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

tel.: +421/2/3231 3220, web:www.uoou.sk

OCHRANA SÚKROMIA

Zhromažďované osobné údaje

Spoločnosť ALPINE PRO STORES s. r. o., so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36 325 716, DIČ: 2020113326 IČ DPH: SK2020113326, zapísanou v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 74230/B, ako prevádzkovateľ webových portálov a poskytovateľ ďalších internetových služieb (ďalej len „Spoločnosť”) zhromažďuje nasledujúce údaje o používateľoch svojich služieb:

V prípade registrácie účtu používateľa do vybraných služieb zaznamenáva Spoločnosť napríklad používateľovo meno či prezývku, e-mail, heslo v zašifrovanej podobe, mesto bydliska a ďalšie profilové informácie. Prostredníctvom súborov cookies, ktoré Spoločnosti umožňujú používateľa rozpoznať ako existujúceho používateľa (napr. pri prihlasovaní do jeho účtu, pri autorizácii platby atď.) alebo prispôsobiť danú službu používateľským preferenciám. Súbory cookies sú tiež použité na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielenej on-line inzercie na webových portáloch Spoločnosti i mimo nich. Súbory cookies používa Spoločnosť aj v prípade, keď používateľ využíva služby, ktoré Spoločnosť ponúka svojim partnerom, ako sú reklamné služby alebo funkcie služieb Spoločnosti, ktoré sa môžu zobraziť na iných weboch prostredníctvom rôznych spotrebiteľských súťaží, výskumov a dotazníkov, ktorých sa používateľ so svojím súhlasom zúčastní.

Používateľ súhlasí s využitím cookies udelením informatívneho súhlasu pomocou lišty v dolnej časti prehliadača (podľa európskej smernice č. 2002/58/ES o spracovaní osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií, resp. podľa jej novelizácie smernicou č. 2009/136/ES, v SR zákon č. 351/2011 zo 14. septembra 2011 o elektronických komunikáciách), alebo používaním webu. Podľa smernice ide najmä o využívanie cookies (tzv. „session cookies”). EÚ predpis sa zameriava najmä „na behaviorálne” cielenie a zneužitie súkromných informácií pri tzv. „neanonymných”(z ktorých je zrejmá identita používateľa) a „third-party” (ukladajúcich informácie na inej než navštívenej stránke) cookies. Toto je vysvetlené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, čiže GDPR, celé znenie nájdete tu. Viac o GDPR nájdete na webe Úradu na ochranu osobných údajov UOOU. Z týchto Spoločnosť využíva napr. Cookie Google, o ktorých typoch a zásadách sa dozviete viac tu.

Používanie osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje sú zhromažďované najmä s cieľom:

Používania služieb a produktov poskytovaných Spoločnosťou či tretími osobami na základe zmluvnej dohody so Spoločnosťou a vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich z objednávky danej služby a produktu (vrátane napr. administrácie a vykonania platby za túto službu alebo produkt).

Získania výhry v spotrebiteľských súťažiach organizovaných Spoločnosťou.

Správy používateľských účtov a prispôsobenia služieb poskytovaných Spoločnosťou potrebám a záujmom jednotlivých používateľov.

Odosielania obchodných informácií prostredníctvom e-mailu alebo oznámení o nových službách či ich zlepšeniach na webových portáloch Spoločnosti vrátane ďalších marketingových aktív Spoločnosti, a to v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č.128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zakonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. . Odhlásenie z prijímania obchodných oznámení je možné vykonať v nastavení služby, pre ktorú sa používateľ na odber takýchto oznámení zaregistroval, poprípade v pätičke rozosielaného oznámenia, alebo žiadosťou odoslanou na e-mailovú adresu eshop@alpinepro.sk.

Rozosielania výhier zo súťaží, drobných darčekov či tovaru a služieb objednaných prostredníctvom niektorého webového portálu Spoločnosti. Tieto údaje budú slúžiť výhradne na doručenie výhry, darčeka či objednaného tovaru a služby alebo na overenie kontaktných údajov.

Vytvárania a distribúcie inzercie relevantnej k záujmom používateľa, tzv. behaviorálne cielená on-line inzercia (ako funguje behaviorálne cielená reklama, sa dozviete tu). Online behaviorálna reklama je spôsob zobrazovania reklamy na navštívených internetových stránkach tak, aby reklama viac zodpovedala záujmom používateľov a bola tak pre nich maximálne relevantná. Takto získané údaje neumožňujú identifikovať používateľa ako fyzickú osobu v reálnom svete a sú zbierané a analyzované striktne anonymne. Používatelia majú kedykoľvek možnosť voľby medzi využitím alebo nevyužitím výhod relevantnejšieho zobrazovania reklamy prihlásením alebo odhlásením sa z behaviorálneho cielenia tu).

Ďalšie zhromažďované informácie

Serverové protokoly

Ak navštívite naše webové stránky, naše servery (rovnako ako väčšina webových stránok) automaticky zaznamenávajú požiadavky na naše webové stránky. Tieto protokoly serverov zvyčajne obsahujú informácie o vašej webovej požiadavke, IP adrese, typu prehliadača, jazyku prehliadača a dátume a čase požiadavky. Ďalej môžu tiež obsahovať jeden alebo viac súborov cookies, ktoré jednoznačne identifikujú váš prehliadač. V prípade servisnej požiadavky (využitie formulára s nahlásením technického problému/technického námetu) sú tieto informácie odosielané. Prístup k týmto informáciám majú len administrátori a tieto dáta nikdy nebudú využité na priamu identifikáciu (slúžia na odhalenie technických problémov).

Zabezpečenie osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré používateľ Spoločnosti poskytne, budú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Vzhľadom na to, že internet nie je úplne bezpečné prostredie, nemôže Spoločnosť úplne zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré do jednotlivých služieb Spoločnosti používatelia prenesú. V tomto kontexte preto nie je možné stopercentne zaručiť, že k poskytnutým informáciám nemožno získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením bezpečnostných opatrení Spoločnosti fyzickej, technickej alebo manažérskej povahy. Spoločnosť však zaručuje, že pri spracúvaní osobných údajov pravidelne kontroluje, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku, a používa také bezpečnostné opatrenia, ktoré od nej možno odôvodnene požadovať, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k poskytnutým údajom, a ktoré vzhľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú pravidelne aktualizované.

S cieľom lepšieho zabezpečenia osobných údajov používateľov je prístup k údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi prehliadačom používateľa a webovými stránkami Spoločnosti šifrované.

Každý používateľ nesie zodpovednosť za uchovanie svojho jedinečného hesla a ďalších údajov o účte v tajnosti a za stálu kontrolu nad prístupom k svojej e-mailovej komunikácii. Používatelia berú na vedomie, že emaily, rýchle správy chatu, blogy a ďalšie typy komunikácie s ostatnými používateľmi webových stránok Spoločnosti nie sú šifrované. Spoločnosť preto v tejto súvislosti dôrazne odporúča nepoužívať tieto formy komunikácie pri poskytovaní dôverných informácií. Spoločnosť upozorňuje používateľa, že jej administrátori nikdy nebudú po užívateľovi požadovať heslo.

Doba spracovávania osobných a ďalších údajov a ich sprístupnenie na základe zákona

Spoločnosť uchováva informácie jednotlivých používateľov, kým sú aktívne ich účty, alebo do písomného odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov používateľom. Tým nie je dotknuté právo Spoločnosti spracovávať údaje o používateľoch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä na účely riešenia sporov a konečného vysporiadania všetkých práv a záväzkov s poskytovaním príslušnej služby súvisiace.

Na základe platných právnych predpisov je Spoločnosť povinná zverejniť osobné údaje používateľov, informácie o ich IP adresách, prevádzke alebo iných aktivitách používateľov:

na základe žiadosti súdu, polície SR, popr. iných orgánov činných v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov,

na presadzovanie podmienok zmluvy s používateľom,

ako prostriedok ochrany bezpečnosti a integrity webu Spoločnosti,

na uplatnenie alebo ochranu práv, majetku a osobnej bezpečnosti ostatných používateľov služieb Spoločnosti a ďalších osôb.

Správcovia a spracovatelia osobných dát

Spracovanie osobných údajov je vykonávané zamestnancami Správcu, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

poskytovateľ softvéru,

subjekty pripravujúce, zaisťujúce a poskytujúce marketing,

prepravcovia tovaru,

správca e-shopu,

externí dodávatelia, ktorí vykonávajú skladovacie služby a prepravu tovaru,

daňový poradcovia, audítori, advokáti, spracovatelia účtovníctva

prípadne ďalšie spoločnosti v rámci holdingu ALPINE PRO

prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Dodávatelia služieb, s ktorými dlhodobo spolupracujeme

SubjektIČOPozícia

ALPINE PRO STORES s.r.o.36325716správca

ALPINE PRO STORES a.s.49970321správca

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.61329266spracovateľ

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.26087961spracovateľ

Alpine Pro Morava s.r.o.26915481spracovateľ

Inveo.cz s.r.o.28541669spracovateľ

ALPINE PRO STORES, s.r.o.25762478spracovateľ

ALPINE PRO Holding, a.s.6627137spracovateľ

Případně další společnosti v rámci holdingu ALPINE PROspracovateľ

Další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost k tomuto účelu nevyužívá.spracovateľ

Ďalšie informácie nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach používania služby na www.alpinepro.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Viac informácií tu.

Cookies

Čo to sú „cookies”?

„Cookies” sú malé dátové súbory používané ako jedinečné identifikátory. Každý súbor cookie je jedinečný pre váš webový prehliadač. Súbor cookie obsahuje anonymné informácie a je odosielaný zo servera webových stránok, ktoré si prezeráte, do vášho počítača alebo mobilného telefónu. Bude uložený na vašom zariadení a iba tento server bude môcť vyhľadať alebo načítať obsah tohto súboru cookie. Odoslané súbory cookies môžu byť zaslané späť na servery webových stránok s aktualizovanými dátami počas vášho prezerania webových stránok. Cookies využíva na svoju činnosť úplná väčšina webových stránok.

Súbory cookies môžu byť nastavené webovými stránkami, ktoré navštevujete („naše cookies”), alebo môžu byť nastavené organizáciou, ktorá nie je vlastníkom webových stránok, ktoré si prezeráte („cookies tretej strany”). Napríklad môžu byť nastavené inými webovými stránkami, ktoré spúšťajú obsah na stránke, ktorú si prezeráte, alebo nezávislou analytickou spoločnosťou. Webové stránky, ktoré navštevujete, môžu tiež zahŕňať obsah vložený z iných webových stránok a tieto stránky môžu tiež nastaviť svoje vlastné cookies. Webové stránky môžu používať reklamné siete tretej osoby na poskytovanie cielenej reklamy. Tieto cookies môžu mať možnosť sledovať vaše prehliadanie rôznych stránok.

Ako sa delia cookies

Cookies možno rozdeliť podľa toho, kto ich na váš web umiestňuje, t. j. na:

Cookies prvej strany (first party cookies) – ich platnosť je obmedzená na doménu webu, ktorý si prezeráte. Tieto cookies sú považované za bezpečnejšie.

Cookies tretej strany (third party cookies) – sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. Požívateľa tak možno sledovať naprieč doménami. Používajú sa často na vyhodnotenie účinnosti reklamných kanálov.

Tieto webové stránky používajú dva druhy cookies:

Krátkodobé, relačné cookies (session cookies) – Relačné cookies sa ukladajú iba dočasne počas relácie prehliadania a sú vymazané z vášho zariadenia po zatvorení prehliadača.

Dlhodobé, trvalé (persistent cookies) – Tento typ cookies sa ukladá vo vašom počítači počas pevne stanovenú dobu, ktorá záleží na nastavení vášho prehliadača a nastavení cookies (zvyčajne mesiac, rok alebo dlhšie) a tieto cookies nie sú vymazané po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies sa používajú na vašu identifikáciu od jednej relácie prezerania k ďalšej, napríklad na uloženie vašich preferencií, takže si ich budú pamätať v prípade ďalšej návštevy. Môžete ich tiež ručne odstrániť.

Ako používame cookies?

Súbory cookies používame na zlepšenie vašich používateľských skúseností tak, že webovým stránkam umožníme, aby vás identifikovali, a to buď počas trvania vašej návštevy (za použitia relačných cookies), alebo pre opakované návštevy (za použitia trvalých cookies). Súbory cookies, ktoré používame, môžu:

byť nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie vášho pohybu po stránkach alebo poskytnutie niektorých základných funkcií; alebo

zlepšovať funkcie našich webových stránok, napríklad uložením vašich preferencií. Zaznamenávajú vaše voľby (napríklad používateľské meno alebo zvolený jazyk) a umožňujú nám poskytovať personalizované prostredie; alebo

nám pomáhať zlepšiť výkonnosť našich webových stránok, aby vám ponúkli lepšie používateľské skúsenosti. Informácie poskytované týmito súbormi cookies sú anonymné a pomáhajú nám pochopiť, ako naši návštevníci používajú naše webové stránky, aby sme mohli zlepšiť prezentáciu svojho obsahu. Tieto služby sú všeobecne poskytované nezávislými spoločnosťami na meranie a výskum, takže v prípade týchto cookies môže ísť o cookies tretích strán.

Keby sme cookies nepoužívali, naše webové stránky by vás považovali za nového návštevníka zakaždým, keď sa dostanete na novú stránku našich webových stránok – napríklad keď zadáte prihlasovacie údaje a prejdete na ďalšiu stránku, nerozpoznali by vás a nemohli by ste zostať prihlásený.

Súbory cookies potrebujeme používať, aby sme zachovali efektívnosť našich webových stránok a poskytli vám používateľsky priateľské prostredie. Preto nemožno cookies zablokovať samostatne. Pokračovaním v prezeraní našich webových stránok a používaní našich online služieb súhlasíte s tým, že môžeme do vášho zariadenia tieto súbory cookies umiestniť.

Naše webové stránky taktiež používajú cookies na behaviorálnu reklamu, čo nám umožňuje upraviť reklamu a zabezpečiť, že pre vás bude relevantná, a to na základe oblastí, ktoré si na našej webovej stránke prezeráte, a geografického umiestnenia vašej adresy IP. Tieto cookies sú umiestnené reklamnými sieťami tretích osôb s naším súhlasom.

Na čo cookies používame

Na našom webe používame tieto cookies:

Technické – prvé strany, krátkodobé. Zaisťujú základnú technickú funkčnosť webu, t. j. prihlasovanie, zapamätanie si nastavenia, využívanie služieb a pod.

Štatistické a diagnostické (napr. Google Analytics) – prvé strany, dlhodobé. Sú využité na generovanie anonymných štatistík o používaní webu.

Reklamné – prvé aj tretie strany. Sú využívané na behaviorálne zacielenie reklamy podľa záujmov. Ak sa už reklama musí zobrazovať (ako hlavný príjem pre web a tvorbu jeho obsahu), tak nech sa používateľovi/čitateľovi zobrazujú ponuky, ktoré ho môžu skutočne zaujímať.

Dôležité: Do cookies nikdy neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta. Žiadny z nami vytvorených cookie súborov nevedie k individuálnej identifikácii používateľa/čitateľa, zhromažďované dáta sú anonymné.

Čo robiť, keď nechcete používať súbory cookies

Súhlas s umiestnením súborov cookies je dobrovoľný. Ak si budete to priať, môžete zablokovať niektoré alebo všetky súbory cookies alebo vymazať cookies, ktoré už boli nastavené. Všetky podrobnosti týkajúce sa riadenia cookies a možností ich blokovania v rôznych typoch webových prehliadačov môžete nájsť na stránke www.aboutcookies.org alebo

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (pre prehliadač Internet Explorer); alebo

https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies (pre prehliadač Mozzilla/Firefox);

https:// support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk (pre prehliadač Chrome);

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ (pre prehliadač Opera);

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK (pre prehliadač Safari).

Musíte si však uvedomiť, že ak zablokujete alebo vymažete cookies odosielané z našich webových stránok, ktoré sú nevyhnutne potrebné alebo zabezpečujú funkčnosť a výkon, môže sa stať, že stránky nebude možné používať.

Typy cookies používané na našich webových stránkach si môžete zobraziť, a tak získať informácie ako zmeniť nastavenie cookies alebo ako zablokovať cookies používané na našich webových stránkach.

Webové stránky tretích osôb

Ak používate webové stránky našich partnerov, môže byť súbor cookie nastavený navštívenými webovými stránkami. Tieto stránky neprevádzkujeme, a nemáme teda kontrolu nad šírením týchto cookies. Viac informácií o týchto cookies nájdete na webových stránkach príslušnej tretej osoby.

Aké cookies používame?

NázovPlatnosťSpracovateľPopis

.ASPXAUTH60 dníALPINE PROAutentizačná cookie. Cookie sa uloží pri prihlásení používateľa a slúži na overenie identity používateľa pri použití formulárovej autentizácie.

ASP.NET_SessionIdpočas jednej návštevy - do zatvorenia prehliadačaALPINE PROSession cookie. Udržuje identifikátor sedenia používateľa (bez ohľadu na to, či je prihlásený). Slúži na to, aby server dokázal identifikovať návštevníka (myslené jeho prehliadač) a zobraziť mu relevantné dáta pri každom novom načítaní stránky (napr. udržanie košíka neprihláseného používateľa).

voucherPopupClosed120 dníALPINE PROCookie sa vytvorí, keď používateľ zavrie pop-up okno nabádajúce k registrácii za odmenu. Pri existencii cookie sa už okno v danom prehliadači nezobrazuje.

_ga2 rokyGoogleCookie nástroj Google Analytics. Slúži na to, aby sme dokázali rozlíšiť údaje na úrovni návštevy z jednej IP adresy a správne ich priradili.

_gid24 hodínGoogleCookie nástroj Google Analytics. Slúži na to, aby sme dokázali rozlíšiť údaje na úrovni návštevy z jednej IP adresy a správne ich priradili.

ARRAffinitypočas jednej návštevy – do zatvorenia prehliadačaMicrosoftCookie vydávaná load balancerom. Load balancer rozdeľuje prevádzku na viacero serverov. Aby požiadavky jedného používateľa obsluhoval stále ten istý server (je to lepšie – session si nemusia servery vymieňať cez databázu), uložia sa do cookie identifikácie servera.

_dc_gtm_UA-20689742-21 minútaGoogleCookie nástroj systému DoubleClick. Slúži na to, aby sme dokázali rozlíšiť údaje na úrovni návštevy z jednej IP adresy a správne ich priradili. Vďaka tomu vám môžeme napríklad zobrazovať reklamu, ktorá je relevantná.

ai_session30 minútMicrosoftSlúži na zistenie prípadných problémov s načítaním e-shopu používateľov. Pomáha nám, aby sme mohli ponúknuť rovnakú úroveň služby všetkým používateľom.

ai_user1 rokMicrosoftSlúži na zistenie prípadných problémov s načítaním e-shopu používateľov. Pomáha nám, aby sme mohli ponúknuť rovnakú úroveň služby všetkým používateľom.

Všetky vyššie uvedené cookies sú používané iba na účely uvedené v tejto tabuľke.

ALPINEPRO.SK POUŽÍVA GOOGLE ANALYTICS

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len „Google”). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o používaní stránky spolu s obsahom súboru cookie budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľov, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace funkcie reklamy poskytované spoločnosťou Google, a to:

prehľady zobrazenia v reklamnej sieti Google,

remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),

rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov). Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google (vytvoriť odkaz na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/).

Ako zakázať sledovanie Google Analytics

Ak nechcete poskytovať anonymné dáta o používaní webu službe Google Analytics, môžete použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Po nainštalovaní do vášho prehliadača a aktivácii nebudú ďalej dáta odosielané.

Poznámka k blokovaniu reklamných služieb: Nami prevádzkované služby, ku ktorým získavate prístup bezodplatne, financujeme z prevažnej väčšiny z príjmov z inzercie. Z dôvodu zaistenia ďalšej bezodplatnej prevádzky našich služieb, ako aj zachovania terajšej úrovne poskytovaných služieb a ich ďalšieho rozvoja, sa, prosím, zdržte používania aplikácií či iných opatrení slúžiacich na blokovanie nami zobrazovanej reklamy.

SERVER ALPINEPRO.SK POUŽÍVA COOKIES REKLAMNÝCH PARTNEROV

Google:

Vďaka súboru cookie DoubleClick môže spoločnosť Google a jej partneri zobrazovať reklamy používateľom na základe ich návštev na našich stránkach a ďalších stránkach internetu. Môžete si používanie súboru cookie DoubleClick pre reklamy, založené na záujmoch, odhlásiť prostredníctvom Správcu nastavení reklám.

Ako Google využíva súbory cookies v reklame a obecné využitie súborov cookies

Typy súborov cookies, ktoré Google používa (Kategórie použitia: Reklama)

Súbory cookies DoubleClick

Zásady ochrany osobných údajov alebo tu.

Pri zobrazovaní reklám zo siete Google môžu byť taktiež použité súbory cookie ďalších dodávateľov či reklamných sietí tretích strán. Môžete weby týchto tretích strán navštíviť a odhlásiť si na nich používanie súborov cookies pre záujmovo orientovanú reklamu (ak dodávateľ alebo reklamná sieť ponúka túto možnosť).

Zoznam dodávateľov či reklamných sietí tretích strán

Facebook

Zásady používania dát

Cookies a ďalšie technológie úložiska

Zmena zacielenia reklám podľa aktivity používateľa mimo Facebook

Predvoľby reklama Facebook

Facebook dodržiava samoregulačné princípy pre online behaviorálne reklamy (Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising) a zúčastňuje sa programov, ktoré ponúkajú možnosť tento typ reklám odmietnuť. Nesúhlas s používaním cookies môžete vyjadriť pre všetky zúčastnené spoločnosti cez tieto weby:

Digital Advertising Alliance

Digital Advertising Alliance of Canada

European Interactive Digital Advertising Alliance

Vypnutie záujmových reklám v desktopových zariadeniach

Úroveň ochrany pred cookies možno nastaviť v prehliadači, a to až na celkové blokovanie všetkých cookies z celého internetu. Zvyšuje to úroveň bezpečnosti, ale tiež to môže skomplikovať prehliadanie internetových stránok alebo znemožniť prihlásenie do niektorých stránok a služieb.

Nastavenie pre prijímanie cookies súborov sa obvykle nachádza v „Možnosti” alebo „Preferencie” v menu vášho prehliadača. Pre lepšie pochopenie tohto nastavenia vám môžu byť užitočné nižšie uvedené odkazy. Tiež môžete použiť pomoc minoritného prehliadača, na ktoré tu neodkazuje priamo.

Nastavenie cookies v programe Internet Explorer

Nastavenie cookies v programe Firefox

Nastavenie cookies v programe Chrome

Nastavenie cookies v programe Safari

Vypnutie záujmových reklám v mobilných zariadeniach

V iPhone, iPade alebo Androide môžete zmeniť nastavenia zariadenia a spresniť, či chcete vídať online reklamy založené na záujmoch.

Na iPhone alebo iPade:

Prejdite do Nastavenia.

Kliknite na Súkromie.

Kliknite na Reklamy a zapnite Obmedziť sledovanie reklám.

Na Androide (verzia 2.2 a novšia) a v službách Google Play (verzia 4.0 a novšia):

Prejdite na Nastavenie Google.

Kliknite na Reklamy.

Kliknite na Odhlásiť zo záujmovo orientovanej inzercie a vyberte OK.

VAŠE PRÁVA?

Vaše údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade so zákonom. Máte právo na prístup k svojim údajom, na vysvetlenie, ako aj ďalšie práva, ak sa domnievate, že spracovanie nie je v poriadku. Môžete tiež podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Vaše práva uplatníte v príslušnej spoločnosti našej skupiny.

Ak máte otázky, napíšte nám na marketing gdpr@alpinepro.cz.

Chcete mať prehľad o tom, ktoré údaje o vás spracovávame?

Máte právo na prístup k údajom a ďalšie súvisiace informácie. Práva tretích strán však týmto nesmú byť dotknuté. Svoje údaje dostávate zásadne elektronickou formou výpisov po preukázateľnom overení totožnosti.

Máte záujem o opravu svojich údajov?

V prípade, že sú vaše údaje nepresné, samozrejme, ich opravíme. S prihliadnutím na účely, na ktoré sú údaje spracúvajú, máte právo, aby sme tiež doplnili neúplné údaje.

Chcete, aby sme vaše údaje vymazali?

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ak je naše spracovanie neoprávnené.

Chcete spracovanie svojich osobných údajov obmedziť?

Tiež máte právo na blokovanie údajov.

Nechcete alebo nemôžete nám svoje údaje poskytnúť?

Osobné údaje, ktoré od vás požadujeme, nám môžete odmietnuť poskytnúť. Pokiaľ však ide o také údaje, ktorých poskytnutie je z vašej strany povinné, nemôžeme vám súvisiacu službu poskytnúť.

Chcete odvolať svoj súhlas?

V prípadoch, keď na spracovanie vašich údajov vyžadujeme váš súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vašich údajov počas doby, čo bol tento súhlas vami platne udelený, ani na spracovanie vašich údajov z iných právnych dôvodov, pokiaľ sa aplikujú (napr. dodržiavanie právnych povinností alebo na účely našich oprávnených záujmov).

Chcete dáta preniesť na iný subjekt?

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže ísť iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Chcete obmedziť marketing?

Ak ste nám udelili súhlas pre marketing alebo vám z iného oprávneného titulu od nás chodia obchodné ponuky, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo sa zo zasielania ponúk odhlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

priamo v našich obchodných oznámeniach je včlenená možnosť zastavenia ich zasielania,

ak už nechcete, aby sme vám telefonovali, počas hovoru nám to povedzte,

môžete nám tiež na našej pobočke alebo písomne oznámiť, že si už neželáte dostávať ponuky.

Ak si prajete obmedziť alebo odvolať súhlas so spracovaním a zdieľaním údajov v skupine ALPINE PRO na marketingové účely, navštívte pobočku alebo nám napíšte na marketing gdpr@alpinepro.cz. Nastavenie súhlasu si môžete tiež zmeniť v používateľskom nastavení.

Dovoľujeme si upozorniť, že ak obmedzíte marketing, môžeme vás naďalej kontaktovať z dôvodu realizácii objednávok, teda môžeme stále využívať váš kontakt s cieľom zasielať informácie súvisiace s uskutočnenými objednávkami, prípadne aj na iné účely, než je marketing.

Návštevníci našich internetových stránok môžu svoj súhlas so spracovaním cookies odvolať postupom uvedeným na internetových stránkach.

Kontakt

Ak máte otázky alebo pripomienky, pošlite nám ich elektronicky na email: gdpr@alpinepro.cz. Ďalšie kontakty nájdete v sekcii Kontakty.